CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Projekt pn. „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych jest projektem, którego celem głównym jest wzrost jakości kształcenia oraz zarządzania w Politechnice Opolskiej poprzez wdrożenie zintegrowanego programu rozwoju uczelni.

Realizacja celu przyczynia się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa gdyż obejmuje wsparcie edukacyjne i narzędziowe Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i Wydziału Mechanicznego których studenci kształceni są na potrzeby najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki - Branży Energetycznej, Ochrony Środowiska, Transportu oraz Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii stanowiącego odpowiedź uczelni na problemy cywilizacyjne starzenie się społeczeństwa, wzrost zapotrzebowania na fachową opiekę medyczną.

Realizacji celu ogólnego służą:

  • zwiększenie podaży absolwentów o kompetencjach niezbędnych do tworzenia wysokiej jakości rozwiązań w przemyśle i logistyce w tym zwłaszcza w ochronie środowiska i energetyce obszarach strategicznych dla rozwoju Polski dzięki zwiększeniu praktycznych elementów kształcenia.
  • lepsze przygotowanie studentów do funkcjonowania w firmach dzięki zwiększeniu kompetencji komunikacyjnych i umiejętności realizacji projektów czy pracy z pacjentem/klientem.
  • przybliżenie studentom najbardziej popularnych narzędzi informatycznych stosowanych w firmach i metod projektowania procesów w obszarach logistyki, sprzedaży zarządzania zasobami ludzkimi, ryzykiem i bezpieczeństwem w ramach realizacji szkoleń, staży, wizyt studyjnych.
  • ułatwienie studentom wyboru ścieżki kariery i zwiększenie potencjału na rynku pracy.

Cel szczegółowy POWER - Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego znalazły odzwierciedlenie w modernizacji i rozbudowie systemów informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią, oraz rozwoju kompetencji dydaktycznych kadry naukowej i zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej. Profesjonalizacja działania kadry jak również lepiej dopasowany do potrzeb uczelni systemy IT pozwolą na unowocześnienie kształcenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych.

EDUKACJA

Wsparcie realizacji studiów, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych, kursów, certyfikowanych szkoleń powiązanych z programem kształcenia.

ROZBUDOWA

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych celem usprawnienia procesu zarządzania.

KOMPETENCJE

Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych, prowadzenia zajęć w języku angielskim.